kontakt

Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych
osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego
mevemapack.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem
danych jest Mevema Packaging Systems z siedzibą w Frankfurcie
(60312), ul. Grosse Gallusstrasse 16-18, wpisana do rejestru w Urzędzie
Skarbowym we Frankfurcie, NIP: DE4523973508, zwana dalej Mevema
Packaging Systems.
3. Dane osobowe zbierane przez Mevema Packaging Systems za
pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
4. Mevema Packaging Systems dokłada szczególnej staranności do
poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis
Internetowy.
§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz
podstawa prawna
1. Mevema Packaging Systems zbiera informacje dotyczące osób
fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych
reprezentujących osoby prawne, lub jednostki organizacyjne niebędące
osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych
dalej łącznie Użytkownikami.
1/9
2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
a) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie
Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą
elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1
lit. b RODO).
3. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik
podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) imię.
4. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane
dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera
Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny,
rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
5. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub
innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie Internetowym.
Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą
elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
6. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być
przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika
w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak:
imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia
wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane
niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów
poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji
roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed
sądami i innymi organami państwowymi.
7. Przekazanie danych osobowych do Mevema Packaging Systems jest
dobrowolne.
§ 3 Komu udostępniane lub powierzane są
dane oraz jak długo są przechowywane?
1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których
korzysta Mevema Packaging Systems przy prowadzeniu Serwisu
Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe,
w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają
poleceniom Mevema Packaging Systems co do celów i sposobów
przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające), albo samodzielnie
2/9
określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
a) Podmioty przetwarzające. Mevema Packaging Systems korzysta
z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na
polecenie Mevema Packaging Systems. Należą do nich m.in.
dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający
systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie
Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii
marketingowych;
b) Administratorzy. Mevema Packaging Systems korzysta
z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami
ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych
Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz
bankowe.
2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
a) W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest
zgoda, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez
Mevema Packaging Systems tak długo, aż zgoda nie zostanie
odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający
okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Mevema
Packaging Systems i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli
przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi
lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
b) W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie
umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez
Mevema Packaging Systems tak długo, jak jest to niezbędne do
wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający
okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie
stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla
roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia
Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych
i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników,
a także administrowania Serwisem Internetowym.
5. W przypadku skierowania żądania Mevema Packaging Systems udostępnia
dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności
jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
3/9
§ 4 Mechanizm cookies, adres IP
1. Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies.
Zapisywane są one przez Mevema Packaging Systems na urządzeniu
końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka
internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny,
z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo
wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą
plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Mevema
Packaging Systems produkty do indywidualnych preferencji
i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też
możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych
produktów w Serwisie Internetowym.
2. Mevema Packaging Systems wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub
wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci
urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
z komputerów Użytkowników.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia
końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania
lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji
poufnych z komputera Użytkowników.
3. Mevema Packaging Systems wykorzystuje cookies własne w celu:
a) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co
umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
4. Mevema Packaging Systems wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem
serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies
zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników
Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe
przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego
niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej
w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub
wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku
skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie
możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
6. Poniżej przedstawiamy, jak można zmienić ustawienia popularnych
przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
4/9
a) przeglądarka Internet Explorer;
b) przeglądarka Microsoft EDGE;
c) przeglądarka Mozilla Firefox;
d) przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;
e) przeglądarka Safari i Safari Mobile;
f) przeglądarka Opera.
7. Mevema Packaging Systems może gromadzić adresy IP Użytkowników.
Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis
Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia
dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany
komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu
z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Mevema Packaging
Systems przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem,
tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów
notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy
administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach
bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer,
niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści
Serwisu Internetowego.
8. Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych.
Mevema Packaging Systems nie ponosi odpowiedzialności za zasady
ochrony prywatności na nich obowiązujące.
§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą
1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił
Mevema Packaging Systems.
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez
Mevema Packaging Systems zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych
negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze
korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem
Mevema Packaging Systems może świadczyć jedynie za zgodą.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa
prawna: art. 21 RODO.
a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw -
z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec
przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli
5/9
Mevema Packaging Systems przetwarza jego dane w oparciu
o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług
Mevema Packaging Systems, prowadzenie statystyki korzystania
z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz
ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie
satysfakcji.
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania
komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług,
będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych
osobowych, w tym profilowania w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Mevema Packaging
Systems nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania
danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte,
wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) -
podstawa prawna: art. 17 RODO.
a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych
danych osobowych.
b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane lub w których były przetwarzane;
b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były
przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
marketingowych;
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie
Państwa członkowskiego, któremu Mevema Packaging Systems
podlega;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
społeczeństwa informacyjnego.
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku
z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Mevema Packaging
Systems może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku
wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego, któremu podlega Mevema Packaging Systems.
Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię,
nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów
rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług
6/9
Mevema Packaging Systems, czy też dodatkowo adresu
zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które
to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń
związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art.
18 RODO.
a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego
danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia
uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług,
z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych
objętych żądaniem. Mevema Packaging Systems nie będzie też wysyłał
żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych
osobowych w następujących przypadkach:
a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych –
wówczas Mevema Packaging Systems ogranicza ich wykorzystanie
na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie
dłużej jednak niż na 7 dni;
b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast
usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich
wykorzystania;
c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których
zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne
Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas
ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze
względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw
i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje
Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy
przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma
prawo:
a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach
przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach
odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania
danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy
określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest
możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy
RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu
7/9
decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach
stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię
Europejską;
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są
nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik,
którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego
oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie
z §6 Polityki Prywatności.
7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył
Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez
siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również
prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora
bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie
możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe
Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem
powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego
i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego
administratora danych osobowych.
8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym
z powyższych praw, Mevema Packaging Systems spełnia żądanie albo
odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany
charakter żądania lub liczbę żądań – Mevema Packaging Systems nie będzie
mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch
miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od
otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego
przyczynach.
9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji
przysługujących mu uprawnień.
10. Użytkownik ma prawo żądać od Mevema Packaging Systems przekazania
kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób
wskazany w §6 Polityki Prywatności.
11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony
danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
8/9
§ 6 Zmiany Polityki Prywatności
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Mevema Packaging
Systems poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
stram.kamil@gmail.com
3. Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2023 r.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
9/9

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy
©® 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone - Regulamin - Polityka prywatności - Polityka plików cookies (EU) - Strona stworzona przez NetSwifter